Skip to content

 

UCHWAŁA Nr VI/52/07

RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 28 marca 2007 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie
gminy Bolesławiec

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Bolesławiec administruje

Zarządca, wybrany w trybie ustawy- Prawo zamówień publicznych.

2. Cmentarze są otwarte codziennie:

1) w okresie od dnia1 kwietnia do dnia 10 listopada w godzinach

od 5.00 do22.00

2) w okresie od dnia 11 listopada do dnia 31 marca w godzinach

od 6.00 do 19.00

 

§ 2.1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do:

1) zachowania ciszy,

2) zachowania powagi i szacunku należnego zmarłym,

3) dbania o czystość i porządek na grobach i w ich otoczeniu.

2. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku do lat 7,

dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

3. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiedzialni są

ich opiekunowie.

 

§ 3. Na terenie cmentarza zabrania się:

1) uszkadzania i niszczenia grobów, nagrobków, zieleni oraz urządzeń

i infrastruktury cmentarza,

2) samowolnego ustawiania, przestawiania oraz wynoszenia jego urządzeń,

3) samowolnego sadzenia drzew i krzewów i ich wycinania,

4) umieszczania reklam, ogłoszeń itp. bez zgody zarządcy,

5) przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,

6) wprowadzania zwierząt,

7) składowania odpadów poza przeznaczonymi do tego pojemnikami,

8) ruchu kołowego wszelkich pojazdów, za wyjątkiem pojazdów

wjeżdżających w związku z wykonywaniem pochówku, stawianiem

pomnika oraz wywożących odpady z pojemników, które posiadają

zgodę zarządcy,

 

 

§ 4. Do obowiązków zarządcy należy:

1) ustawienie tablicy ogłoszeń wraz z informacją o danych o zarządcy

(nazwa, adres i nr telefonu kontaktowego)

2) wyznaczanie miejsc grzebalnych i sprawdzanie uiszczenia opłaty

za korzystanie z cmentarza,

3) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem przez inne podmioty gospodarcze usług pogrzebowych, cmentarnych, budowlanych i innych.

4) prowadzenie ksiąg cmentarnych,

5) utrzymywanie ładu i porządku na terenie cmentarzy,

6) utrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów infrastruktury

cmentarza,

7) zamieszczanie informacji na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza,

z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, o upływie 20- letniego okresu

korzystania z miejsca na cmentarzu i zamierzonej likwidacji grobu,

w przypadku nie przedłużenia prawa do korzystania z miejsca,

na kolejny okres

 

§ 5.1. Do obowiązków osób korzystających z cmentarzy komunalnych należy:

1) uiszczanie opłat z tytułu korzystania z cmentarza,

2) utrzymanie ładu i porządku wokół grobu,

3) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i zasad współżycia

społecznego.

2. Podmioty gospodarcze wykonujące usługi cmentarne i pogrzebowe

zobowiązane są do:

1) powiadomienia zarządcy o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,

2) okazania dowodu uiszczenia obowiązujących opłat,

3) dbałości o urządzenia infrastruktury cmentarza, z których korzystają,

4)wywiezienia nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych oraz uporządkowania terenu,

5) naprawienia wyrządzonych szkód, powstałych w wyniku wykonywania

usługi,

6) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

 

§ 6.1. Wszelkie skargi, wnioski i opinie, dotyczące funkcjonowania cmentarzy

Komunalnych, należy zgłaszać zarządcy cmentarza.

2. Skargi na działalność zarządcy przyjmuje i rozpatruje Wójt Gminy

Bolesławiec.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.