Skip to content

 

UCHWAŁA NR VII /57/ 07

RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych

na terenie gminy Bolesławiec.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.13 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)oraz art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bolesławiec:

1) za miejsce pod grób zwykły (ziemny) :

a) duży - 180zł. netto

b) mały –  90 zł. netto

c) urnowy – 90 zł. netto

2) za miejsce pod grób rodzinny:

a) zwykły (ziemny) – 360 zł. netto

b) urnowy – 180 zł. netto                      

3) za miejsce pod grób murowany – 360 zł. netto

4) za rezerwację miejsca pod grób zwykły (ziemny):

a) duży – 180 zł. netto

b) urnowy – 90 zł. netto

5) za rezerwację miejsca pod grób rodzinny:

a) ziemny – 360 zł. netto

b) urnowy – 180zł. netto

6) za rezerwację miejsca pod grób murowany – 360 zł. netto

7) za korzystanie z  urządzeń infrastruktury cmentarza, w związku z wykonywaniem:

a) pomnika – 100 zł. netto

b) grobowca murowanego – 100zł. netto

2. Wniesienie opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 6, uprawnia do korzystania z miejsca na cmentarzu przez okres 20 lat. Opłatę za korzystanie z miejsca    na cmentarzu na dalsze 20 lat wnosi się przed upływem pierwszego lub kolejnego okresu 20-letniego,liczonego od dnia pochówku.

3. Obowiązek wniesienia pierwszej opłaty, w odniesieniu do grobów istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, powstaje po upływie 20 lat od daty jej podjęcia.

4. Opłatę, za korzystanie z miejsca na cmentarzu, nie pobiera się jeżeli  pochówek wykonywany jest na koszt gminy Bolesławiec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.